Coo kakube
ikom kakube

Thimble obedo layub kod iwiyamo ma weko bedo yot me cweeno ki coono potbuk me kakube mamegi ma kun inongo pwonye HTML, CSS & JavaScript.